அவர் நாமமே மதுரமதே

அவர் நாமமே மதுரமதே
அவர் நாமத்தில் சுகம் உண்டே

இயேசு நாமம் இயேசு நாமம்
இயேசு நாமம் இயேசு நாமம்
இயேசு நாமம் இயேசு நாமம்
வாழ்கவே

avar naamamae mathuramathae
avar naamaththil sukam unntae

Yesu naamam Yesu naamam
Yesu naamam Yesu naamam
Yesu naamam Yesu naamam
vaalkavae

FIND US

In affiliation with