அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன்

அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன்
அன்பே நான் உம்மைத் துதிக்கிறேன்

1. நீரே என் வழி நீரே என் சத்தியம்
நீரே என் ஜீவனன்றோ

2. அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே
நான் உந்தன் பிள்ளையன்றோ

3. நல்ல மேய்ப்பன் நீர் தானே
நான் உந்தன் ஆட்டுக்குட்டி

4. ஜீவ நீருற்று நீர்தானே
உந்தன் மேல் தாகம் கொண்டேன்

Appa Naan Ummai Paarkiren
Anbe Naan Ummai Thuthikiren(2)

1. Neere En Vali Neere En Sathyam
Neere En Jeevanandro

2. Appavum Neeray, Ammavum Neeray
Naan undhan pillai allo (2)

3. Nalla meippan neer thaaney
Naan undhan aatu-kutty(2)

4. Jeeva Neerootru neer thaaney
Ummil naan dhaagam konden(2)

Appa Naan Ummai Paarkiren
appaa naan ummai paarkkiraen
anpae naan ummaith thuthikkiraen

1. neerae en vali neerae en saththiyam
neerae en jeevananto

2. appaavum neerae ammaavum neerae
naan unthan pillaiyanto

3. nalla maeyppan neer thaanae
naan unthan aattukkutti

4. jeeva neeruttu neerthaanae
unthan mael thaakam konntaen

FIND US

In affiliation with