அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி 

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் – 2

1. எபிநேசர் எபிநேசர்
இதுவரை உதவி செய்தீர்
இதுவரை உதவி செய்தீர்
எபிநேசர் எபிநேசர்

2. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்
பரலோக ராஜாவே
பரலோக ராஜாவே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

3. எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்
எல்லாம் வல்லவரே
எல்லாம் வல்லவரே
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்

4. எல்ரோயி எல்ரோயி
என்னை காண்பவரே
என்னை காண்பவரே
எல்ரோயி எல்ரோயி

5. யேகோவா யீரே
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
யேகோவா யீரே

6. அதிசய தெய்வமே
ஆலோசனை கர்த்தரே
ஆலோசனை கர்த்தரே
அதிசய தெய்வமே

7. யேகோவா ஷம்மா
எங்களோடு இருப்பவரே
எங்களோடு இருப்பவரே
யேகோவா ஷம்மா

8. யேகோவா ஷாலோம்
சாமாதானம் தருகிறீர்
சாமாதானம் தருகிறீர்
யேகோவா ஷாலோம்

9. யேகோவா நிசியே
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
யேகோவா நிசியே

10. யேகோவா ரஃப்பா
சுகம் தரும் தெய்வம்
சுகம் தரும் தெய்வம்
யேகோவா ரஃப்பா

athikaalai sthoththira pali
appaa appaa ungalukkuth thaan
aaraathanai sthoththira pali
appaa appaa ungalukkuth thaan – 2

1. epinaesar epinaesar
ithuvarai uthavi seytheer
ithuvarai uthavi seytheer
epinaesar epinaesar

2. parisuththar parisuththar
paraloka raajaavae
paraloka raajaavae
parisuththar parisuththar

3. elshadaay elshadaay
ellaam vallavarae
ellaam vallavarae
elshadaay elshadaay

4. elroyi elroyi
ennai kaannpavarae
ennai kaannpavarae
elroyi elroyi

5. yaekovaa yeerae
ellaam paarththuk kolveer
ellaam paarththuk kolveer
yaekovaa yeerae

6. athisaya theyvamae
aalosanai karththarae
aalosanai karththarae
athisaya theyvamae

7. yaekovaa shammaa
engalodu iruppavarae
engalodu iruppavarae
yaekovaa shammaa

8. yaekovaa shaalom
saamaathaanam tharukireer
saamaathaanam tharukireer
yaekovaa shaalom

9. yaekovaa nisiyae
ennaalum vetti tharuveer
ennaalum vetti tharuveer
yaekovaa nisiyae

10. yaekovaa raqppaa
sukam tharum theyvam
sukam tharum theyvam
yaekovaa raqppaa

FIND US

In affiliation with