தேற்றரவாளனே

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே
தேற்றரவாளனே என்னைத் தேற்றும் தெய்வமே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

1) காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே
கீழ் காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

2) அன்பாய் வந்தீரே என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே
உம் கரத்தை நீட்டியே என்னை சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

3) பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
நீர் வாருமே – (2)
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

Thaetraravaalanae Ennai Thaedi Vandheerae
Thaetraravaalanae Ennai Thaetrum Dheivamae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Thaetraravaalanae Ennai Thaedi Vandheerae
Thaetraravaalanae Ennai Thaetrum Dheivamae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Kaatrai Vandheerae Sengadal Pilandhadhae
Kaatrai Vandheerae Sengadal Pilandhadhae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Anbaai Vandheerae Ennai Anaithukondeerae
Um Karathai Neettiye Ennai Serthukondeerae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Parisutharae
Neer Vaarumae
Parisutharae
Neer Vaarumae
Parisutharae
Neer Vaarumae
Parisutharae
Neer Vaarumae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer
Thaetraravaalanae Ennai Thaedi Vandheerae
Thaetraravaalanae Ennai Thaetrum Dheivamae
Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer

FIND US

In affiliation with